ATAG OX9570G Oven 의 사용자 설명서

장치 ATAG OX9570G Oven 에 대 한 사용자 설명서

ATAG OX9570G Oven 의 사용자 설명서

내용의 추출

콘텐츠 페이지에 요약. 1

GebruiksaanwijzingOvenMode d’emploiFourBedienungsanleitungOfenInstructions for useOvenHoud, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.When contacting the service department, have the complete type number to hand.Adressen en telefoonnummers van de servic

콘텐츠 페이지에 요약. 2

NLNLBEHandleidingFRFRBENL 3 - NL 20LUNotice dútilisationDEDEBEATLUAnleitungENGBFR 3 - FR 20DE 3 - DE 20IEManualGebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisésBenutzte Piktogramme - Pictograms usedBelangrijk om te weten - Important à savoirWissenswertes - Important informationTip - Conseil - Tipp - TipsEN 3 - EN 20

콘텐츠 페이지에 요약. 3

INHOUDUw ovenInleidingBeschrijving45GebruikBedieningHet gebruik van de klokDe Culisensor6811De buitenkant reinigenDe binnenzijde reinigenDe reinigingsfunctieDe ovendeur verwijderenOvenruiten demonterenOvenverlichting vervangen141414151616AlgemeenInbouwafmetingenElektrische aansluitingInbouwenTechnische gegevens1718181919ReinigenInstallatieUw oven en het milieuAfvoer van het apparaat en de verpakking20NL 3

콘텐츠 페이지에 요약. 4

UW OVENInleidingGefeliciteerd met de keuze van deze ATAG oven. Dit product isontworpen met het oog op eenvoudige bediening en optimaalgemak. Met de uitgebreide instelmogelijkheden kunt u altijd de juistebereidingswijze kiezen.In deze handleiding wordt beschreven hoe u het best met deze ovenkunt werken. Naast informatie over de bediening vindt u hier ookachtergrond informatie die van pas kan komen bij het gebruik van hetapparaat.Lees voor gebruik eerst de separateveiligheidsinstructies.Lees deze

콘텐츠 페이지에 요약. 5

UW OVENBeschrijving12PAUTO3458951061171.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.LuchtuitlaatNeerklapbaar grillelementOvenroosterGeleidingOvenverlichtingBakplaat met roosterTelescopische geleidingDisplayVentilatorOvenfunctie knopTemperatuur knopNL 5

콘텐츠 페이지에 요약. 6

GEBRUIKBedieningBInstellen dagtijdBij het aansluiten van de oven op het spanningsnet knipperen‘AUTO’ (B) en de cijfers van de klok. Stel de dagtijd als volgt in:CDAUTOAklok1. Houd de ‘–’ en ‘+’ toetsen tegelijk ingedrukt totdat er een pieptoonklinkt. Een punt (D) tussen de cijfers van de tijdklok gaat knipperen.2. Stel de juiste tijd in met de ‘–’ en ‘+’ toetsen.Er klinkt een pieptoon ter bevestiging van het geselecteerde tijdstip.Het ‘verwarm’ symbool (C) blijft verl

콘텐츠 페이지에 요약. 7

GEBRUIKDe juiste ovenstand kiezenRaadpleeg de tabel voor het keizen van de juiste ovenfunctie.Raadpleeg ook de aanwijzingen voor bereiding op de verpakking vanhet gerecht.Boven- en onderwarmteWordt gebruikt voor gebak waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om eenluchtige textuur te verkrijgen.Boven- en onderwarmte met ventilatorGeschikt voor braadgerechten en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig inde oven waardoor de baktijd en temperatuur worden verlaagd.Grill met ond

콘텐츠 페이지에 요약. 8

GEBRUIKHet gebruik van de klokDe klok heeft verschillende functies:PAUTOKookwekker• Deze laat na het verstrijken van de tijdsduur een geluidssignaalhoren. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat de oven in gebruik is.Baktijd• De oven gaat automatisch uit als de ingestelde baktijd is verstreken.Eindtijd• De oven gaat automatisch uit als de ingestelde eindtijd is bereikt.Baktijd en eindtijd• De oven gaat automatisch uit als de ingestelde eindtijd is bereikt.De ingestelde baktijd bepaalt wann

콘텐츠 페이지에 요약. 9

GEBRUIKU kunt op ieder willekeurig moment de resterende kookwekker tijdbekijken door langdurig op de ‘tijd-toets’ (A) te drukken totdat het‘kloksymbool’ gaat knipperen. Op dat moment kunt u de geselecteerdetijd wijzigen door op de ‘–’ of ‘+’ toetsen te drukken. Er klinkt eenpieptoon ter bevestiging van de wijziging.Een baktijd instellen1. Druk langdurig op de ‘tijd-toets’ (A) totdat er een pieptoon klinkt.Als vervolgens opnieuw op de ‘tijd-toets’ (A) wordt gedrukt,versc

콘텐츠 페이지에 요약. 10

GEBRUIKPAUTOA4. Stel een bakfunctie en temperatuur in.Als de eindtijd is bereikt, wordt de oven uitgeschakeld en klinkt ereen geluidssignaal.5. Druk op een willekeurig toets om het geluidssignaal te stoppen.De oven blijft uitgeschakeld en het symbool ‘AUTO’ knippert.6. Druk langdurig op de ‘tijd-toets’ (A) totdat u een pieptoon hoortom de functie te beëindigen. Draai de ovenfunctieknop en detemperatuurknop in de ‘uitstand’ om de oven uit te schakelen.Tijdens gebruik van de oven kan

콘텐츠 페이지에 요약. 11

GEBRUIKLet op! het tijdstip waarop het bakproces begint is de eindtijd minus debaktijd. Bijvoorbeeld; de eindtijd is ingesteld op 17.00 uur en de baktijdis 2 uur. De oven zal dan om 15.00 uur inschakelen!Als de geprogrammeerde baktijd is verstreken, schakelt de oven uit enklinkt er een geluidssignaal.6. Druk op een willekeurig toets om het geluidssignaal te stoppen.De oven blijft uitgeschakeld en het symbool ‘AUTO’ knippert.7. Druk langdurig op de ‘tijd-toets’ (A) totdat u een pieptoon h

콘텐츠 페이지에 요약. 12

GEBRUIK• Aanbevolen wordt om het braadgerecht halverwege het braden omte draaien. Houd hiermee rekening tijdens het plaatsen vande sonde.• De punt van de sonde mag geen botten of vet zones raken.Evenmin mag hij in een holle zone terechtkomen, zoals het gevalkan zijn bij gevogelte.De Culisensor gebruiken1. Zet het braadgerecht met daarin de Culisensor in de oven.2. Verwijder het stopje van het aansluitpunt dat zich aan de rechterbovenzijde van de oven bevindt en steek de stekker van de sondei

콘텐츠 페이지에 요약. 13

GEBRUIKLet op; tijdens het braden met de Culisensor heeft u door de ‘tijd-toets’lang ingedrukt te houden toegang tot de programmeerfuncties van deklok, zoals bijvoorbeeld de keukenwekker. Op het scherm van de klokworden altijd de temperaturen van de sonde weergegeven.Als het ‘kloksymbool’ oplicht, dan is de keukenwekker ingesteld.BraadgerechtTemperatuur SondeOpmerkingenRosbief35 - 40 °CBijna rauwRosbief45 - 50 °CMediumRosbief55 - 60 °CDoorbakkenLamsbout65 - 70 °CSchenkel80 - 85 °CLe

콘텐츠 페이지에 요약. 14

REINIGENDe buitenkant reinigenReinigen de display en de ovendeur met een reinigingsmiddel voor glasen een zachte doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen ofschuursponsjes.De binnenzijde reinigen• Verwijder de (telescopische) geleiders.• Reinig de nog warme oven met een warme zeepoplossing eneen doekje of gebruik de reinigingsfunctie (laat dan de oven eerstafkoelen).• Voor het reinigen van de bovenzijde kan het grillelement omlaaggeklapt worden. Verwijder de beide borgschroeven aan d

콘텐츠 페이지에 요약. 15

REINIGEN4. Als het reinigingsprogramma is afgerond klinken er 2 pieptonen.5. Draai de ovenfunctieknop naar de o-stand.6. Verwijder vet, vuil en eventueel achtergebleven water met eenvochtige doek.• Let op; Open de ovendeur pas als het reinigingsprogrammageheel is afgerond. De afkoelfase is nodig voor een goedereinigingswerking.• Gebruik de reinigingsfunctie alleen bij lage temperaturen.• Na afloop van het reinigingsprogramma kunnen residu gemakkelijkmet een vochtige doek worden verwijderd.

콘텐츠 페이지에 요약. 16

REINIGEN• Het monteren kan in omgekeerde volgorde. Plaats de deur ondereen hoek van 15° in de scharnieren aan de voorkant van hetapparaat en schuif de deur naar voren en naar beneden, zodat descharnieren in de inkepingen vallen. Controleer of de inkepingenvan de scharnieren goed op hun plaats zitten.• Open de deur daarna volledig en draai de pallen weer in debeginpositie. Sluit de deur langzaam en controleer of hij goedsluit. Als de deur niet goed open of dicht gaat, controleer dan ofde ink

콘텐츠 페이지에 요약. 17

INSTALLATIEAlgemeenDit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegdemonteur! De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale enlokale voorschriften.Waarschuwing!Het apparaat dient altijd geaard te zijn.De installatie, het onderhoud en reparaties mogen uitsluitend wordenuitgevoerd door monteurs die daartoe zijn gemachtigd door defabrikant, omdat anders de garantie komt te vervallen.Het apparaat dient elektrisch te worden geïsoleerd voor installatie,onderhoud of repara

콘텐츠 페이지에 요약. 18

INSTALLATIEInbouwafmetingen860Min. 5508524754804728905382250Min. 550Min. 8604751085248047289053822Elektrische aansluiting230–240 V~ - 50/60 Hz• Stekker en stopcontact moeten altijd bereikbaar zijn.• Voorkom dat het netsnoer in contact komt met delen van de ovendie heet kunnen worden.• Als u een vaste aansluiting wilt maken, moet in de voedingskabeleen meerpolige schakelaar met een contactafstand van 3 mmworden geplaatst.• Gebruik geen stekkerdoos of verlengsnoer om het apparaat op hete

콘텐츠 페이지에 요약. 19

INSTALLATIEInbouwen1. Plaats de oven in de kast en zorg ervoor dat het netsnoer nietbekneld raakt of in contact komt met ovendelen die warm worden.2. Zet de oven vast met de bijbehorende schroeven aan de voorzijdevan de oven. De schroefgaten bevinden zich achter de ovendeur.3. Zorg ervoor dat de ovenwanden niet in contact komen met dewanden van de kast. Houd minimaal 2 mm ruimte tussen de ovenen de kast.Technische gegevensOp de identificatiekaart van het apparaat staan de aansluitwaarde (W),de v

콘텐츠 페이지에 요약. 20

UW OVEN EN HET MILIEUAfvoer van het apparaat en de verpakkingDit product is vervaardigd uit duurzame materialen. Aan het einde vanzijn nuttige leven moet het echter op een verantwoorde manier wordenafgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. De volgendematerialen zijn gebruikt:• karton• polyethyleenfolie (PE)• CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)U dient deze materialen op een verantwoorde manier, volgens devoorschriften van de ove

코멘트를 남겨 주세요